سامانه درخواست فروش سهام عدالت (ویژه مشتریان بانک انصار)


پیرو دستورالعمل دریافت سفارش فروش سهام عدالت از طریق نمایندگی کارگزاران مصوب مورخ 1399/02/30 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سامانه آنلاین درخواست فروش سهام عدالت طراحی شده است. مشتریان محترم می توانند به صورت غیر حضوری نسبت به فروش سهام عدالت خود با شرایط ذیل اقدام نمایند .

مشخصات و شرایط سفارش به شرح ذیل می باشد :
  • کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش برساند
  • کارگزار می تواند 30 درصد از مجموع تعداد سهام شرکت ها یا ارزش ریالی سهام متعلق به فرد را از مجموع سهام عدالت متعلق به فرد به فروش رساند
  • انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد، بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به ناظر بازار و کارگزار داده خواهد شد
  • مدت اعتبار سفارش فرد تا اجرای مفاد سفارش بوده و حق تغییر و یا لغو آن وجود نخواهد داشت
  • وجوه ناشی از فروش سهام، پس از فروش از طریق کارگزاری به بانک پرداخت و به حساب بانکی فرد واریز خواهد شد
  • کلیه هزینه های ایجرای سفارش اعم از کارمزدها مالیات فروش و حق العمل کاری (کارمزد) بانک، بر عهده فرد بوده و فرد اجازه می دهد از محل مبالغ ناشی از فروش سهام کسر شود
  • رد حق هرگونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش به موجب درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه های قانونی کسر شده برای فروش سهام را زا خود سلب و ساقط می نماید