انتشار عمومی اطلاعات

عنوانتاریخ ثبتملحقات
نسبت ها 1395/12/02 نسبتها تا 94/12/29
وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارز ها و مجموع ارز ها 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به: 1- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 2- سرمایه پایه 3- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: 1- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 2- سرمایه پایه 3- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به: 1- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 2- سرمایه پایه 3- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات 1399/07/21
نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها 1399/08/10 سال 96 | سال 97
نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها 1399/08/10 سال 96 | سال 97
اطلاعات مربوط به صورت های مالی(ماده5 دستورالعمل شفافیت) 1397/12/22
3-5- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1399/07/30 سال 1396 | سال 1397
4-5- مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 1399/08/10 سال 1396 | سال 1397
5-5- تسهیلات بین بانکی دریافتی 1395/12/22 اسفند95
8-5- خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1399/07/30 سال 1396 | سال 1397 | آذر96
9-5- خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 1395/12/22 اسفند 96
10-5- مانده ذخائر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک اختصاصی و عمومی 1399/07/30 سال 1396 | سال 1397
11-5- مانده اسناد پرداختنی 1399/08/10 سال 1396 | سال 1397
12-5- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/22 شهریور 96 | خرداد96 | آذر96
13-5- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران 1395/12/22 اسفند95
14-5- مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 1399/07/30 سال 1396 | سال 1397
15-5- مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده 1399/07/30 سال 1396 | سال 1397
16-5- مانده بدهکاران موقت 1399/08/10 سال 1396 | سال 1397
17-5- مانده بستانکاران موقت 1399/08/10 سال 1396 | سال 1397
18-5- سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم 1395/12/22 اسفند95
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1399/08/03 سال 1396 | سال 1397
19-5 اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) 1399/07/20
20-5 خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1399/07/20
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1399/08/05 سال 1396 | سال 1397
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک (مواد 6 تا 11 دستورالعمل شفافیت) 1395/12/22 گزارش کلی ریسک سال 94
وضعیت کفایت سرمایه شامل دارائی های در معرض ریسک ، میزان و ساختار سرمایه،نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک 1399/07/28
گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست ها و برنامه های ارائه شده در دوره قبل با بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن 1399/07/28
سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی 1399/07/28
اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی ( مواد 12 و 13 دستورالعمل شفافیت) 1395/12/22
1-12- ساختار هیات مدیره 1395/12/26 اعضای هیئت مدیره
4-12- مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده 1395/12/26 مجمع عادی 95 | مجمع فوق العاده 95
6-12- خط مشی ها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات 1395/12/26 توسعه نظام جبران خدمات رقابتی
7-12- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی 1395/12/26
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن 1395/12/26
اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت ( ماده 14 دستورالعمل شفافیت) 1395/12/22
هرگونه تغییر در سرمایه ثبتی موسسه اعتباری 1395/09/16 شهریور 96
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل 1395/09/16
تغییر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 1395/09/16
مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری 1395/09/16
هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه 1395/09/16
میزان خسارت وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غیر مترقبه 1395/09/16
هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه 1395/09/16 ادغام شعب
گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی 1399/07/20
مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی طی دوره آتی 1399/07/20
ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره 1399/07/20
مصوبات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده و فوق العاده 1399/07/20
ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیئت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ... 1399/07/21 الحاقیه اول
ساختار هیات مدیره شامل مشخصات اعضاء، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هرکدام از آنها 1399/07/21
ساختار هیات عامل و سایر مدیران ارشد شامل مشخصات اعضاء، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و رویه های گزارش دهی آنان 1399/07/21