مرکز مطالعات و نوآوری بانک انصار

بانک انصار به عنوان یک سازمان دانش محور، یکی از ماموریت‌های خود را ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حمایت از انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی با هدف افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه فکری، توسعه دانش در نظام بانکی، بهبود وضعیت کارآفرینی در کشور و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات دانشگاهی قرار داده است.

در همین راستا مرکز مطالعات و نوآوری بانک انصار به منظور تحقق چشم انداز و اهداف بانک در حوزه های پژوهشی، انجام طرح های تحقیقاتی در قالب کسر خدمت سربازی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و طرح جایگزین خدمت نخبگان را در دستور کار دارد. انتشار نشریه علمی "توسعه مدیریت پولی و بانکی" به عنوان نخستین نشریه علمی موجود در نظام پولی و بانکی کشور نیز از مسئولیت های دیگر این مرکز می باشد. همچنین دبیرخانه کنفرانس دائمی "توسعه مدیریت پولی و بانکی" در این مرکز دائر می باشد.

سامانه طرح های تحقیقاتی
نظر شما در مورد این صفحه