ضمانت نامه ارزی

یکی از ابزارهایی که در تجارت بینالملل موجب تسهیل امر مبادله کالا و خدمات میگردد ضمانتنامههایی است که طرفین قرارداد بابت تعهدات خود به کار میگیرند. اصولا صدور ضمانتنامه هنگامی ضرورت مییابد که طرفین قرارداد به عملکرد یکدیگر اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند؛ لذا برای اینکه طرف قرارداد از اجرای صحیح قرارداد مطمئن گردد درخواست مینماید تا طرف مقابل ضمانتنامهای به نفع او صادر نماید.
طبق ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان (ضمانت) عبارت است از این که شخص، مالی را که بر عهده دیگری است عهده گیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونله (ذینفع) و شخص ثالث را مضونعنه یا مدیون اصلی (ضمانتخواه) میگویند.

در اصطلاح بینالمللی متقاضی یا ضمانتخواه را Principal یا Applicant مینامند. بانک به عنوان ضامن Guarantor و ذینفع به Beneficiary یا Guaranteed party موسوم میباشد. متقاضی یا ضمانتخواه بر حسب مورد در زمینه صدور کالا، فروشنده (Seller) نامیده میشود.

ضمانتنامه ارزی

به طور کلی ضمانتنامههای ارزی به دو دسته ضمانتنامههای وارداتی و صادراتی تقسیم میشوند:

ضمانتنامههای وارداتی

ضمانتنامههای وارداتی اعم از ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت به درخواست فروشندگان، پیمانکاران خارجی و در مقابل تضمین متقابل بانکهای کارگزار به نفع خریداران ، کارفرمایان ایرانی صادر میگردد.

در ضمانتنامههای وارداتی بیش از هر چیز اعتبار بانک فروشنده و شرایط مندرج در متن تضمین متقابل مورد توجه میباشد.

جهت اطلاع از اسامی کارگزاران مورد قبول این بانک و همچنین جهت دریافت فرمهای مورد قبول و اطلاع از شرایط لازم در متن تضمین متقابل با اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل تحت نظارت مدیریت امور بین الملل مستقر در ساختمان مرکزی تماس حاصل فرمایید.

ضمانتنامههای صادراتی

ضمانتنامههای صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم میشوند:

الف ـ ضمانتنامههای صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی.
ب ـ ضمانتنامههای صادراتی موضوع صدور کالا.
ج ـ ضمانتنامههای صادراتی موضوع قراردادهای داخلی.

ضمانتنامههای مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیشپرداخت و سایر انواع ضمانتنامهها صادر میگردد.

الف) ضمانتنامههای صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

1ـ تایید صلاحیت صادره توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی حاوی سقف ضمانتنامه (در مورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه).
2ـ تایید صلاحیت دبیرخانه شورای عالی صادرات، مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران (در مورد ضمانتنامههای حسن انجام کار و پیشپرداخت) حاوی سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد.
3ـ تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت (تایید امضا نامه ضروری است).
4ـ ارایه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامههای شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار، بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (در مورد ضمانتنامههای حسن انجام کار و پیشپرداخت) در دو نسخه.
5ـ تاییدیه کمیسیون اعتباری بانک.
6ـ ارایه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات درخصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز و سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور.
7ـ ارایه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
8ـ تامین وثایق بر اساس مقررات بانک مرکزی و بانک انصار.
9ـ نرخ کارمزد سالانه طبق تعرفه بانک خواهد بود.
10ـ درصورت صدور ضمانتنامه توسط کارگزار، تامین کارمزد (معادل ریالی) به عهده متقاضی خواهد بود.

ب) ضمانتنامههای صادراتی موضوع صدور کالا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

1ـ تایید صلاحیت متقاضی درخصوص توانایی اجرای قرارداد / یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط.
2ـ تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سر برگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت (تایید امضا نامه ضروری است).
3ـ ارایه تصویر اسناد مناقصه ( در مورد ضمانتنامههای شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار، بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها ( در مورد ضمانتنامههای حسن انجام و پیشپرداخت) در دو نسخه.
4ـ ارایه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات درخصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز و سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور.
5ـ تاییدیه کمیسیون اعتباری بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزی.
6ـ ارایه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه خواهد بود.
7ـ میزان وثایق مطابق با مفاد آییننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و بر اساس توانمندیهای شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
8ـ نرخ کارمزد سالانه این بانک جهت صدور ضمانتنامههای صدور کالا طبق تعرفه بانک خواهد بود.
9ـ در صورت صدور ضمانتنامه توسط کارگزار، تامین کارمزد کارگزار (معادل ریالی) به عهده متقاضی خواهد بود.


پ) ضمانتنامههای صادراتی موضوع قراردادهای داخلی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
1ـ تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سر برگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت (تایید امضا نامه ضروری است).
2ـ ارایه تصویر اسناد مناقصه ( در مورد ضمانتنامههای شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار ـ بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها ( در مورد ضمانتنامههای حسن انجام و پیشپرداخت) در دو نسخه.
3ـ ارایه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات درخصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز و سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور.
4ـ تاییدیه کمیسیون اعتباری بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزی.
5ـ ارایه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
6ـ میزان وثایق با مفاد آییننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و بر اساس توانمندیهای شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
7ـ نرخ کارمزد سالانه طبق تعرفه بانک خواهد بود.
8ـ در صورت صدور ضمانتنامه توسط کارگزار، تامین کارمزد کارگزار (معادل ریالی) به عهده متقاضی خواهد بود.
9ـ در مورد ضمانتنامههای پیش پرداخت و در مواردی که ضمانتخواه و ذینفع ضمانتنامه هر دو ایرانی هستند؛ و اعتبار اسنادی مربوطه توسط بانک ایرانی دیگری گشایش شده باشد، صدور ضمانتنامه متقابل الزامی است لیکن صدور ضمانتنامه حسن انجام کار به صورت مستقیم پس از اطلاع و هماهنگی با بانک گشایش کننده و پذیرش مسئولیت اقدامات بعدی از سوی کارفرما، بلامانع است.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر با اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل تحت نظارت مدیریت امور بین الملل مستقر در ساختمان مرکزی تماس حاصل فرمایید. در صورت تودیع کل مبلغ ضمانت نامه به صورت نقدی ـ ارزی (CASH) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان مدیریت و یا مرکز توسعه صادرات نمیباشد.

 

 

 

نظر شما در مورد این صفحه