تسهیلات ارزی ریفاینانس

بانک انصار با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهای خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاهمدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس مینماید.

مورد مصرف تسهیلات

 شرکتهای تولیدی جهت واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشینآلات خطوط تولیدی.
 واردکنندگان تجاری جهت واردات و خرید کالاهای مصرفی.
 شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی نیز که به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا ذیحساب دستگاه مربوطه، صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند،

چنانچه از منابع عمومی کشور به طورکلی ویا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمینمایند، مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود. در صورت استفاده از منابع بودجه عمومی دولت، مشمول مقررات مربوطه و پرداخت صد در صد هم ارز ریالی اعتبار اسنادی به بانک ، هنگام گشایش اعتبار میگردند.

مبلغ تسهیلات

سقف استفاده هر متقاضی از تسهیلات خطوط اعتباری ریفاینانس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، سقف جمعی و فردی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مدت استفاده از تسهیلات و بازپرداخت

مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد میباشد.

 تسهیلات ریفاینانس به صورت سه، شش و نه ماهه نیز قابل استفاده خواهد بود؛ مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یک سال در بانک انصار وجود داشته باشد.
 حداقل مبلغ اعتبارات اسنادی جهت استفاده از خطوط ریفاینانس در حال حاضر یک صد هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها میباشد.
نحوه تامین هم ارز ریالی
 حداقل ده درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی گشایش یافته به صورت ریفاینانس تحت عنوان پیش دریافت در زمان گشایش اعتبار اسنادی از متقاضی اخذ میگردد.
 حداقل ده درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی به هنگام معامله اسناد از متقاضی اخذ میگردد.
 حداکثر هشتاد درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی ریفاینانس نیز در زمان باز پرداخت اصل و سود در سررسید پرداخت به کارگزار، از متقاضی اخذ میگردد.

تضمین تسهلات

1ـ وثیقه ملکی سهل البیع
2ـ سفته مدیران شرکت
3ـ سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و شرکتهای خارج از بورس به تشخیص بانک.
4ـ اسناد قابل وصول به تشخیص بانک.

کارمزد و سود تسهیلات

 هزینه استفاده از تسهیلات ریفاینانس با توجه به مدت آن بین 25/1 تا 2 درصد بالای نرخ بینالمللی لایبور بوده که هنگام بازپرداخت وجه اسناد معامله شده میبایست توسط متقاضی تامین و پرداخت گردد.
 سایر کارمزدها از قبیل کارمزد گشایش، معامله اسناد، هزینه تعهد و هزینه مدیریت طبق تعرفه و قرارداد فیمابین این بانک و فاینانسر بر اساس مقررات روز با توجه به ریسک اعتباری و خدمات ارایه شده از متقاضی اخذ میگردد.

نحوه مصرف

از طریق گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده یا سازنده ماشینآلات، مواد اولیه و یا ارایه کننده خدمات در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی، برداشت به صورت نقدی نیز در مقابل تعهد ارایه اسناد درخصوص خدمات فنی و مهندسی امکانپذیر میباشد.


مراحل انجام کار

 ارایه تقاضای مشتری مبنی بر استفاده از خطوط اعتباری ریفاینانس به شعبه.
 هماهنگی شعبه با اداره کل امور بین الملل مبنی بر وجود خط اعتباری در کشور مبدا کالا و یا فروشنده کالا (حسب مورد).
 اخذ مصوبه تسهیلاتی و اطلاع به مشتری در مورد نوع و میزان وثایق درخواستی.
 دریافت دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی که در آن خط اعتباری مربوطه مشخص گردیده به همراه گواهیهای ثبت اطلاعات آماری صادره.
 اخذ وثایق کافی و وصول کارمزدها از متقاضی تسهیلات .
 اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز به میزان صددرصد وجه اعتبار و هزینههای جانبی آن در سررسید بازپرداخت.

توجه:کلیه مقررات مندرج در راهنمای اعتبارات اسنادی واردات کالا در هنگام گشایش اعتبار از محل منابع بانک علاوه بر موارد خاص رعایت میگردد.

 

 

 

نظر شما در مورد این صفحه