تسهیلات ارزی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملي در بخش واردات

اهداف و زمینه اعطای تسهیلات ارزی کوتاهمدت و میانمدت از صندوق توسعه ملي به واردکنندگان

بانک انصار به عنوان بانک عامل، آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات یاد شده در کلیه فعالیتهای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت طرحهای تولیدی و کارآفرینی شامل تمام بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری، بخش فناوری اطلاعات (IT)، فناوری زیستی (BT)، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و صنایع تولید ابزارهای مکانیزاسیون کشاورزی، ایجاد ظرفیتهای جدید، خرید نهاده های وارداتی و تامین هزینه های ارزی طرحهای مولد و عرضهکننده خدمات ارزآور (در بخش هتلسازی)، طرحهای سرمایهگذاری در زمینههای تولید در بخش صنعت در مناطق ویژه اقتصادی کشور و مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور اعلام مینماید.

مدت و مبلغ تسهیلات

 میزان تسهیلات ارزی قابل پرداخت برای هر طرح، حداکثر معادل هزینه های ارزی سرمایهگذاری طرح ( با احتساب سرمایه در گردش مورد نیاز اولیه) میباشد.
 اعطای تسهیلات موصوف به ارزهای دلار کانادا، دلار استرالیا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، ین ژاپن، یورو، کرون دانمارک و کرون سوئد صورت میگیرد.
 حداکثر مدت تامین مالی هر طرح 8 سال میباشد که حداکثر 3 سال به عنوان دوره استفاده از تسهیلات و راهاندازی و حداکثر 5 سال، دوران بهرهبرداری (بازپرداخت) خواهد بود.
 دوره استفاده از تسهیلات از تاریخ پادار شدن اولین اعتبار اسنادی گشایش یافته، شروع خواهد شد.
 مهلت اولین گشایش اعتبار اسنادی حداکثر یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد با مشتری خواهد بود.
 بانک انصار آمادگی خود را در جهت تامین بخشی از پیشپرداخت اعتبارات اسنادی از محل تسهیلات مذکور اعلام مینماید.

باز پرداختها کلا به صورت ارزی در سررسیدهای مقرر صورت میگیرد.

نحوه استفاده از تسهیلات

نحوه استفاده از این تسهیلات از طریق گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده یا سازنده ماشینآلات و مواد اولیه یا ارایه کننده خدمات فنی و مهندسی و یا برداشت نقدی در مقابل تعهد ارایه اسناد و ارایه ضمانتنامه پیشپرداخت میسر خواهد بود.

نحوه محاسبه سود تسهیلات

 سود تسهیلات مذکور مطابق مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی تعیین میگردد.

تضمین تسهیلات

1ـ ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران یا شرکتهای بیمه معتبر داخلی و خارجی.
2ـ وثیقه ملکی ارزنده شهری و سهلالبیع.
3ـ محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات، تاسیسات و ماشینآلات.
4ـ سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و شرکتهای خارج از بورس به تشخیص بانک.
5ـ اسناد قابل وصول به تشخیص بانک.
6ـ مطالبات قطعی و صورت وضعیتهای تایید شده دستگاههای اجرایی دولتی به نفع متقاضی.
7ـ پروانه بهرهبرداری از معدن.
8ـ سفته مدیران شرکت.


توجه: پشتوانه تسهیلات اعطایی متناسب با هم ارز ریالی کل مبلغ تسهیلات ارزی به اضافه هزینههای مربوطه بر اساس نرخ روز انعقاد قرارداد (با رعایت ضرایب پوششی مناسب) طبق ضوابط و مقررات جاری اخذ میگردد.

واجدین شرایط دریافت تسهیلات ارزی

 اعطای تسهیلات مذکور به طرحهایی که به تشخیص بانک از توجیهات لازم فنی، مالی، اقتصادی برخوردار بوده و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور وجود داشته باشد صورت میگیرد.
 اشخاص حقیقی و همچنین شرکتهایی که اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی بوده و فعالیت آنها در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی است.
 شرکتهای ایرانی که محل فعالیت تولید و خدماتی آنها در ایران میباشد ولی بخشی از سهام با حق رای آنها متعلق به سرمایهگذاران مقیم خارج از کشور است.
 شرکتهایی که سهامدار جزیی آنها دولت (سهم دولت از 49% سهام دارای حق رای تجاوز نکند) بوده و فعالیت انتفاعی آنها منجر به تقویت بخش غیردولتی گردد.
 مجریان طرحهای نوسازی و بازسازی صنایع نساجی غیردولتی.
 شرکتهای هواپیمایی غیردولتی جهت تامین پیشپرداخت قرارداد فاینانس خودگردان خارجی تا حداکثر 15 درصد هزینه ارزی طرحهای خود.
 آورده نقدی درخواست کننده تسهیلات از محل خرید ارز از بانک و یا ارایه ارز توسط وی امکانپذیر میباشد.
 آورده درخواست کننده تسهیلات در هر طرح اعم از حقیقی و حقوقی بایستی حداقل 25% کل سرمایهگذاری لازم (اعم از ریالی ـ ارزی) برای اجرای طرح را تشکیل دهد.
 سایر طرحهای مندرج در مجموعه مقررات ابلاغی از سوی هیات امنای حساب ذخیره ارزی.


مراحل اجرا

1ـ ارایه درخواست متقاضیان به ضمیمه پروفرمای تجاری.
2ـ تشکیل پرونده اعتباری در شعبه و ارجاع به مدیریت شعب استانها.
3ـ اظهار نظر اولیه توسط مدیریت شعب استانها.
4ـ بررسی طرح در کمیسیون پذیرش طرحها در معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک.
5ـ بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح در کمیسیون اعتباری بانک.
6ـ اخذ مصوبه ارکان اعتباری و ابلاغ آن به مدیریت شعب استانها.
7ـ تایید فرم ثبت سفارش و تخصیص ارز اولیه و ارایه به وزارت بازرگانی و صنایع.
8ـ تایید وزارت بازرگانی و صنایع.
9ـ انعقاد قرارداد بین بانک و متقاضی.
10ـ گشایش اعتبار اسنادی در شعبه ارزی.

نظارت بر طرح
از زمان گشایش اعتبار ( شروع استفاده از تسهیلات) تا بازپرداخت آخرین قسط حسب مفاد قرارداد منعقده بانک مجاز خواهد بود بنا به تشخیص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهیلات پرداختی بانک نظارتهای لازم برای حصول اطمینان از حسن جریان کار معمول داشته و بنا به نیاز و شرایط طرح در هر مقطع از عقودی مانند مشارکت مدنی و فروش اقساطی استفاده نماید.
توجه : کلیه مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی واردات کالا/خدمات هنگام گشایش اعتبار اسنادی از صندوق توسعه ملي علاوه بر موارد خاص میبایست رعایت گردد.

 

 

 

نظر شما در مورد این صفحه