تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی و گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی

شعب ارزی بانک انصار آمادگی دارند تا تعهدات اسناد مدتدار اعتبارات اسنادی و بروات ارزی تعهد شده توسط خریدار خارجی و یا بانکهای کارگزار و شعب خارج از کشور را در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) تنزیل نموده و نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ایرانی اقدام نمایند.

تنزیل اسناد به دو صورت با حق رجوع به فروشنده و بدون حق رجوع به فروشنده با توجه به وضعیت اعتبار مشتری و با استفاده از عقد خرید دین صورت میپذیرد.

شرایط عمومی

1ـ اعتبار اسنادی صادراتی میبایست از نوع اعتبار غیر قابل برگشت باشد.
2ـ ذینفع (صادر کننده) از مشتریان خوش نام و اعتباری شعب این بانک باشد.
3ـ بانک گشاینده اعتبار اسنادی مورد قبول این بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
4ـ متقاضی دارای شرایط عمومی صادرکنندگان مندرج در دستورالعملها و مقررات صادرات و واردات باشد.
5ـ متقاضی فاقد بدهی سررسید گذشته و معوق باشد.

شرایط اختصاصی

1ـ اسناد حمل اعتبار اسنادی صادراتی و یا بروات اسنادی وصولی، معامله گردیده و مورد قبول بانک گشاینده اعتبار قرار گرفته باشد.
2ـ تعهد پرداخت وجه اسناد در سررسید مقرر توسط بانک گشاینده و یا تاییدکننده صادر گردیده باشد.
3ـ نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس اعتبار بانک گشاینده و مشتری تعیین میگردد.

مراحل اجرا

1- درخواست متقاضی از شعبه جهت تنزیل اسناد اعتبار مدتدار صادراتی و یا برات اسنادی که مبلغ آن در سررسید معین به شعبه ارزی بانک پرداخت میگردد.
2ـ کنترل و اطمینان از معامله اسناد و پذیرش بدهی توسط خریداران خارجی و یا بانکهای کارگزار توسط شعب ارزی.
3ـ ارجاع درخواست متقاضی به اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل تحت نظارت مدیریت امور بین الملل و اخذ مصوبه تسهیلاتی کمیسیون عالی اعتبارات بانک.
4ـ تکمیل فرم تعهدنامه خرید دین توسط متقاضی.
5ـ پرداخت وجه اسناد پس از کسر کارمزد تسهیلات به متقاضی.

اعتبار اسنادی اتکایی (BACK TO BACK)


صادرکنندگان کالا و خدمات در برخی موارد بعد از دریافت اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت درخواست افتتاح یک یا چند فقره اعتبار اسنادی اتکایی مینمایند، در چنین معاملهای از دو اعتبار اسنادی جداگانه استفاده میگردد و استفاده از آن وقتی ضروری است که ذینفع اصلی خود قادر به تهیه کالا نباشد و به دلایل متعدد دیگر از جمله عدم تمایل ذینفع اول به افشای نام خریدار خود برای ذینفع ثانوی و یا عدم پذیرش ذینفع به انتقال اعتبار به دلیل بالا بودن ریسک آن و یا هنگامیکه نوع ارز اعتبار اصلی با نوع ارز خرید کالا توسط ذینفع اول از تولید کننده کالا (ذینفع ثانویه) متفاوت باشد و یا ذینفع اول بخواهد کالا را به مبلغی کمتر از مبلغ اعتبار اول از ذینفع دوم تهیه و به قیمت اعتبار اول به خریدار اعتبار اول بفروشد نیاز به اعتبار اسنادی اتکایی میباشد.

بنابراین برای گشایش اعتبار اسنادی اتکایی، ذینفع اول متقاضی افتتاح اعتبار دوم میگردد.

شرایط و نکات مهمی که در هنگام افتتاح اعتبار دوم در نظر گرفته و رعایت میگردد به قرار زیر میباشد:

1ـ گشایش اعتبار دوم موضوعی است که فقط به ذینفع و بانک گشاینده اعتبار دوم مربوط بوده و لزومی به آگاهی و موافقت دیگر عوامل یعنی بانک گشاینده اعتبار اول یا متقاضی اول ندارد.
2ـ حداکثر سقف مبلغ ارزی و نوع ارز اعتبار دوم تا 90 درصد مبلغ اعتبار اول میتواند باشد.
3ـ شرایط اعتبار اسنادی اولیه و اعتبار اسنادی اتکایی مانند کالا و اسناد درخواستی و . . . میبایست تناسب لازم را داشته باشد.
4ـ تاریخ انقضای اعتبار اسنادی اتکایی باید حداقل 15 روز مقدم بر تاریخ انقضای اعتبار اسنادی اولیه و حداکثر یک هفته بعد از تاریخ آخرین حمل باشد.
5ـ بعد از گشایش اعتبار دوم، بانک فقط اصلاحیههایی از اعتبار اسنادی اولیه از کارگزار گشایش کننده را میتواند بپذیرد که مرتبط با شرایط دو اعتبار باشد و درخواست ابطال اعتبار اول نیز منوط به ابطال کامل اعتبار دوم و موافقت ذینفع دوم در خلال سررسید خواهد بود.
6ـ گشایش اعتبار اسنادی اتکایی با در نظر گرفتن اعتبار مشتری (ذینفع اعتبار اولیه) و اخذ وثایق کافی با طی مراحل اعتباری آن در کمیسیون اعتباری ذیربط و با عنایت به سقفهای تعیین شده و مقررات همسان اعتبارات اسنادی در قابل عقد مشارکت مدنی به ارز انجام میپذیرد.
7ـ درصورتیکه اعتبار اتکایی جهت واردات کالا از خارج از کشور و یا مناطق آزاد به داخل کشور باشد، طی کلیه مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهای ذیربط و رعایت بخشنامههای مرتبط با واردات کالا الزامی است.

مراحل انجام کار اعتبارات اسنادی اتکایی

1ـ دریافت اعتبار اسنادی صادراتی که بانک ابلاغکننده و معامله کننده آن، بانک انصار باشد.
2ـ بررسی وضعیت اعتباری بانک گشاینده اعتبار.
3ـ ابلاغ اعتبار به ذینفع اول.
4ـ درخواست ذینفع اول جهت گشایش اعتبار اسنادی اتکایی بر مبنای اعتبار اسنادی صادراتی.
5ـ اخذ مجوز جهت صدور اعتبار اسنادی اتکایی از اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل تحت نظارت مدیریت امور بین الملل بانک.
6ـ طی مراحل گشایش اعتبار از جمله اخذ مصوبه کمیسیون اعتباری مربوط با رعایت سقفهای تعیین شده و رعایت مقررات همسان اعتبارات اسنادی ، برگ تعهدنامه و سایر مدارک مرتبط با اعتبار اسنادی.
7ـ دریافت پیش دریافت و سایر هزینههای تعیین شده از متقاضی.

نظر شما در مورد این صفحه