صادرات کالا با استفاده از بروات اسنادی صادراتی

صادرکنندگان کالا و خدمات در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور علاوه بر صادرات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی میتوانند از طریق بروات اسنادی صادراتی نیز اقدام نمایند، بدین منظور این بانک با استفاده از شعب ارزی در داخل کشور و روابط کارگزاری با بانکهای خارجی آمادگی خود را جهت کمک به صادرکنندگان در این زمینه اعلام مینماید.

مقررات حاکم بر این بخش، مقررات همسان بروات وصولی (URC) اتاق بازرگانی بینالمللی و دستورالعملهای داخلی بانک میباشد.
مواردی که ذینفع میبایست قبل از انعقاد قرارداد و تنظیم اسناد به صورت برات اسنادی وصولی مد نظر قرار دهد:

 داشتن روابط تجاری خوب و مطمئن با خریدار.
 ثبات شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی در کشور خریدار.
 عدم محدودیت ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار.

با توجه به موارد ذکر شده میتوان گفت در این گونه معاملات ریسک بیشتری متوجه فروشنده میباشد.

انواع بروات وصولی

1ـ برات وصولی ساده:

بر اساس توافق بین طرف ایرانی مبنی بر طلب مشخصی از طرف خارجی، طرف ایرانی نسبت به صدور یک فقره برات ساده اقدام و نسبت به ارایه آن به شعب ارزی بانک انصار جهت اعلام قبولی و وصول در سررسید مشخص (دیداری/مدتدار) اقدام نموده و این بانک پس از اخذ کارمزدهای مربوطه و هزینه پست و ابطال تمبر برات نسبت به ارسال برات به کارگزار خود در کشور طرف خارجی اقدام و طرف خارجی پس از رویت برات درصورت قبولی نسبت به امضای آن اقدام و درصورت پرداخت وجه در سررسید مشخص وجه به حساب طرف ایرانی واریز خواهد شد و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید، برات واخواست گردیده و به طرف ایرانی جهت انجام اقدامات قانونی تسلیم میگردد.

2ـ برات وصولی اسنادی:

در این حالت فروشنده نسبت به ارسال کالا طبق تفاهم انجام یافته با خریدار اقدام و اسناد حمل کالا را به ضمیمه سایر اسناد مورد نیاز خریدار به شعبه ارزی این بانک ارایه و بانک اسناد واصله را به ضمیمه برات کشیده شده از طرف فروشنده به همراه دستورات خود (شدول) به یکی از بانکهای کارگزار در کشور خریدار ارسال مینماید. در این مرحله متقاضی میبایست کارمزدهای بانک طبق تعرفه و هزینههای ابطال تمبر برات و پست سفارشی را به شعبه پرداخت نماید.

درصورتیکه دستور فروشنده تحویل اسناد حمل در مقابل دریافت وجه اسناد به خریدار باشد، کارگزار پس از ارایه اسناد وقبولی براتگیر نسبت به دریافت وجه اسناد اقدام و مبلغ دریافتی را به حساب این بانک واریز مینماید. درصورتیکه دستور فروشنده تحویل اسناد حمل در مقابل قبولی براتگیر یا بدون تعهد کارگزار باشد، کارگزار پس از قبولی براتگیر نسبت به ارایه اسناد به خریدار اقدام و در سررسید در صورت تعهد بانک کارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب این بانک اقدام و درصورتیکه فقط تعهد براتگیر درخواست گردیده باشد، درصورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید نسبت به واخواست برات اقدام مینماید.

توجه: مطابق مقررات همسان وصولیها، فروشنده مجاز به صدور بارنامه حمل کالا به نام بانکهای کارگزار نبوده و میبایست قبل از ارسال کالا به نام بانک موافقت بانک کارگزار را از طریق واحد ارزی مربوطه اخذ نماید.

 بانکها هیچگونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل نسخ اسناد ارایه شده یا دستور وصول میباشند.
 پرداخت وجه به حساب فروشنده فقط پس از دریافت وجه از بانک کارگزار صورت میپذیرد.
درصورت درخواست فروشنده وضعیت بانک کارگزار خارجی قبل از ارایه اسناد بررسی و نتیجه به اطلاع فروشنده خواهد رسید.

نحوه دریافت وجه برات اسنادی

 پرداخت دیداری: تحویل اسناد در مقابل پرداخت "D/P" یا وجه نقد در برابر اسناد ''C.A.D'' توسط خریدار.
 پرداخت مدتدار: تحویل اسناد در مقابل قبولی خریدار "D/A" .

مراحل انجام کار

 فروشنده پس از عقد قرارداد و اعلام قبولی خریدار، کالای خود را برای حمل ارسال داشته و اسناد مورد نیاز را به شعبه ارزی بانک انصار تحویل میدهد.
 بانک انصار پس از اطمینان از صحت تعداد اسناد رسیده با درج دستور وصول (شدول) مراتب را به بانک کارگزار اعلام و اسناد حمل را به بانک کارگزار در کشور مقصد با پست سفارشی ارسال مینماید.
 بانک خریدار مراتب دریافت اسناد را به بانک انصار اعلام وصول نموده و کپی سیاهه موجود روی اسناد را همراه آگهی براتگیر برای خریدار کالا ارسال و قبولی خریدار را به همراه قبولی نویسی یا واریز وجه اسناد از او درخواست مینماید.
 پس از دریافت وجه اسناد از بانک کارگزار، این بانک وجه اسناد را به حساب مورد درخواست فروشنده/صادر کننده واریز خواهد نمود.

کارمزد

 کارمزد معامله اسناد.
 هزینه ارسال اسناد به بانک خریدار.
 وجه تمبر برات.

کارمزدهای فوق بر اساس تعرفه خدمات ارزی این بانک از صادرکننده دریافت میگردد

 

نظر شما در مورد این صفحه