کارت شهروندی محصولات پروژه های در حال اجرا نمونه کارتها

 

سامانه جمعآوري خودکار کرايه (AUTOMATIC FARE COLLECTION SYSTEM)


سامانه جمعآوري خودکار کرايه يکي ازسامانه هاي سامانه جمع آوري خودکار کرايه يکي از سامانه هاي مؤثر در مديريت خدمات شهري و به ويژه خدمات حمل و نقل ميباشد که بر پايه پرداخت الکترونيک بهاي خدمات بنا نهاده شده است. اين سامانه ضمن ايجادسرعت در ارائه خدمات، به طور مؤثر بر سرعت ناوگان حمل و نقل اثرگذار است. با دستيابي به فناوري کارتهاي هوشمند غير تماسي در دنيا اولين گامها به منظوراستفاده ازاين فناوري درتوليد کارتهاي مبلغ دار به منظور پرداخت خرد برداشته شد. توسعه اين فناوري منجر به ايجادبسترهاي لازم براي بهره برداري از آن در خدمات شهري گرديد وامروزه کارتهاي غيرتماسي ازپرکاربردترين کارتهاي پرداخت الکترونيک در جهان ميباشند. در اين سامانه بخش شارژ کارت فرايندي است که طي آن کارتهاي هوشمند مبلغ دار پيش شخصي سازي، صدور و شارژ ميگردند و قابليت استفاده درکليه پذيرنده هاي تعريف شده را دارند. از سوي ديگرتجهيزاتي در مراکز مختلف نصب و راه اندازي ميگردد که طي آن ارائه دهنده خدمات به عنوان پذيرنده کارت مبلغ خدمات را از کارت کم نموده، در سيستم خود ثبت و به مرکز کنترل براي تسويه مالي ارسال مينمايد. در اين فرايند همچنين با توجه به حساسيت ايجاد وجه الکترونيک و ضرورت تسويه مالي ميبايست يک بانک به عنوان بانک عامل براي پشتيباني خدمات تعيين گردد.

 همانگونه که گفته شدکارت شهروندي، کارت همانگونه که گفته شدکارت شهروندي، کارت هوشمند مبلغ دار غيرتماسي است که به عنوان کارت پرداخت الکترونيک شهري و به منظور پرداخت بهاي خدمات در شهرها و در ابعاد گسترده در سطح استاني و ملّي مورد بهره برداري قرار ميگيرد. اين کارت در کليه بسترها و پذيرنده هاي همسان و هماهنگ در خدمات قابل بهره برداري است طراحان اين سامانه در بانک به طرح ريزي يک سيستم يکپارچه در مديريت خدمات شهري انديشيده اند و کاربرد اين کارت به عنوان يک کارت عمومي در پرداختهاي الکترونيک خدمات شهري در فاز اول دربخش ناوگان اتوبوسراني، و درفازهاي بعدي درساير خدمات شهري نظير، پرداخت الکترونيک هزينه پارکومترها، پرداخت الکترونيک هزينه پارکينگهاي عمومي، خريد نان ازنانواييها، پرداخت صدقه(صندوق صدقات الکترونيک)،پرداخت هزينه شهر بازيها، پرداخت هزينه اماکن ورزشي، پرداخت وروديه موزه ها و اماکن تاريخي، پرداخت وروديه اماکن تفريحي،پرداخت عوارض بزرگراهي و … توسعه داده وبا گسترش اين کارت و سرمايه گذاري درسالهاي آتي و باتحقق اين برنامه شاهد يک کارت چندمنظوره هوشمند درپرداخت خدمات شهري خواهيم بودکه درکل کشور فراگير گردد و باعث کاهش مشکلات موجود درجريان مديريت پول خرد و تعرفه هاي خدمات شهري خواهدشد.

مديريت ناوگان حمل و نقل درون شهريAUTOMATIC VEHICLE LOCATION SYSTEM 

آنچه امروز تحت عنوان مديريت ناوگان حمل و نقل درون شهري مطرح است ترکيبي از چند فناوري در اين حوزه است. داده هاي توليد شده در بستر اين سامانه اساسيترين عاملي است که مديران شهري را در برنامه ريزي حمل و نقل و مديريت ترافيک ياري ميدهد. اولين بخش از مديريت ناوگان، سيستم تعيين موقعيت مکاني متحرکها است. اين محصول با استفاده از سيستم جهاني تعيين موقعيت مکاني GPS و تجهيزات جانبي نصب شده در متحرکها موقعيت متحرک را بر روي نقشه هاي بُرداري نمايش ميدهد. بخش ديگري از اين سيستم امکان برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري را بر اساس داده هاي جمع آوري شده از سيستمهاي مختلف ياري مي بخشد. سامانه جمع آوري خودکار کرايه، سامانه ديگري است که با ايجاد قابليتهاي متعدد امکان پرداخت الکترونيک در سيستم حمل و نقل را فراهم نموده و سرعت و دقت در اين بخش را افزايش ميدهد. با استفاده از اين سامانه، امکان تعيين تعرفه هاي حمل و نقل و افزايش متعارف قيمت در خدمات شهري و به ويژه سامانه هاي حمل و نقل را ميتوان تجربه نمود. سامانه هاي جانبي ديگري نظير سامانه شمارش مسافر، سامانه تردد شمار خودرو و … نيز در اين مجموعه ميتواند سيستم مديريت ناوگان را تکميل نمايد. تفکر بهره گیری ازکارت شهروندی و جمع آوری وجوه خرد بصورت الکترونیکی میتواند یکی از راهبردهای بزرگ بانک جهت ورود به بازار خدمات شهری باشد که از عمده اثرات مثبت استقرار سامانه مديريت الکترونيک حمل و نقل درون شهري ميتوان به موارد زير اشاره نمود.

 

1- ساماندهي تعرفه ها وشبکه پرداخت کرايه حمل و نقل وايجادامکان مديريت ونظارت دقيقتر در اين بخش
2- ايجاد پايگاه داده براي تحليل توزيع صحيح و مديريت بهتر خدمات شهري
3ـ مديريت و برنامه ريزي هوشمند و الکترونيک ناوگان حمل و نقل درون شهري با تخصيص بهينه وسايط نقليه به مسيرهاي پر تردد بر پايه اطلاعات دقيق. 
4ـ پيشگيري از انتشار آلودگيهاي ناشي از تبادل پول در سطح شهر
5ـ کاهش حجم پول خرد در گردش و هزينه چاپ و انتشار پول
6ـ افزايش سرعت ناوگان حمل و نقل درون شهري با کاهش زمان توقف در ايستگاهها
7ـ حذف هزينه هاي برگشت ناپذير چاپ  و  توزيع بليط کاغذي و کمک به محيط زيست
8ـ مديريت و برنامه ريزي بهينه بر مصرف سوخت در شهر
9ـ حرکت مؤثر در راستاي همگامي با جهان الکترونيک
10ـ کاهش حجم مراجعات به بانکها و استفاده از سامانه هاي بانکي
11ـ عدم نياز به ورود رمز براي پرداختهاي خرد


 

صندوق صدقات الکترونيک

با گسترش کاربرد كارتهاي هوشمند غير تماسي الکترونيک و شروع اولين پروژه جامع كارت پرداخت شهروندي توسط بانك انصار در ايران و افزايش استفاده از كارت بليطها در كلان شهرها و شهرهاي مختلف كشور كه با استقبال عموم مردم و مسئولان دولتي و غيردولتي و كارشناسان خبره اين رشته مواجه گرديد، اولين صندوق صدقات الکترونيک نيز توسط بانک طراحي، توليد و مورد بهرهبرداري قرار گرفت. اين امر با توليد اولين دستگاه هوشمند پرداخت الکترونيک صدقات و ذکر اثرات مثبت و کارکردهاي آسان اين سامانه، موجب جلب نظر و رضايت مديران محترم کميته امداد امام خميني(ره) شده و مقدمات توسعه سيستم فراهم گرديد. اين تجهيزات با راهبري و مشارکت جمعي از کارشناسان ارشد فناوريهاي نوين و نخبگان دانشگاهي اولين آزمايش فني خود را با موفقيت پشت سرگذاشت و امروز شاهد يکي از برندهاي معتبر در تجهيزات کاهنده اعتبار در کشور هستيم. در اجراي اين سامانه الزامات بانکي کشور و همچنين الزامات امنيتي لازم در حوزه پرداختهاي الکترونيک در نظر گرفته شده است. جمع آوري وجوه الکترونيک ناشي از پرداخت صدقات در اين سامانه با بهره گيري از بسترهاي مخابراتي موجود کشور و مبتني بر GPRS و با بهره گيري از يکي از روشهاي مؤثر در رمزنگاري و تبادل دادهها صورت ميگيرد. بدين ترتيب وجوه بدون نياز به حضور مأمور جمع آوري وجوه و در کوتاهترين زمان به حسابهاي بانکي کميته امداد امام خميني(ره) منتقل ميگردد.

مزاياي طرح صندوق صدقات الکترونيک: ( اين طرح اقدامي است در راستاي توسعه دولت الكترونيك)

1- کاهش حجم پول خرد در گردش و پيشگيري از آسيب ديدگي پول به عنوان سرمايه ملي در صندوقهاي فلزي صدقات ميباشد
2- آساني در پرداخت صدقات به ميزان دلخواه شهروندان را به همراه دارد
3- پيشگيري از انتشار آلودگيهاي ناشي از تبادل پول در سطح شهر مينمايد
4- ايجاد پايگاه داده مؤثر براي تحليل اطلاعات پرداخت صدقات ميگردد
5- عدم نياز به ورود رمز براي پرداخت را به همراه دارد
6- كاهش هزينه هاي جمع آوري وجوه صدقات از صندوقها را موجب ميشود
7- جمع آوري، نگهداري و مديريت دادههاي سامانه به صورت متمرکز فراهم ميشود 
8- امکان تهيه گزارشات و تحليلهاي متعدد منتج از داده هاي جمع آوري شده را ايجاد مينمايد
9- مديريت بازرسي و کنترل رفتار سامانه مبتني بر عملکرد صندوقها را تسهيل ميکند
10- ظرفيت بالاي نگهداري تراکنشها در صندوق وجود دارد
11- قابليت ارتباط سيمي يا بيسيم صندوقهاي کاهنده اعتبار با سامانه مرکزي فراهم است
12- قابليت تعيين نرخ صدقه به تفکيک صندوقها وجود دارد
13- واریزوجوه صدقه به حساب کمیته امدادخمینی (ره) بصورت آنی و استفاده سریع تراز قبل، از وجوه توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) 

 

نظر شما در مورد این صفحه