حسابهای ارزی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط عمومی مقررات مربوط به افتتاح حسابهای ریالی میباشند، می توانند نزد بانک انصار حساب ارزی افتتاح نمایند.

بخش اول
حسابهای قرضالحسنه جاری ارزی

حساب جاری ارزی نوعی سپرده قرضالحسنه است که صاحب حساب با ارایه درخواست کتبی و یا ارایه چک ارزی خود و یا توسط افراد دیگر، از خدمات بانکی استفاده مینماید.

نحوه افتتاح حساب

برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی میبایست دارای حساب جاری ریالی نزد بانک انصار باشد و با تامین حداقل هزار دلار یا معادل آن به ارزهای معتبر دیگر درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید؛ افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.

یادآوری 1 : شرکتهای حمل و نقل و وابسته بازرگانی کشورهای خارجی از تامین حداقل مبلغ ده هزار دلار معاف می باشند.

یادآوری 2 :افتتاح کلیه حسابهای ارزی به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

بخش دوم 

حسابهای قرضالحسنه پسانداز ارزی

حسابهای قرضالحسنه پسانداز حسابهایی هستند که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به تنهایی و یا به صورت مشترک، میتوانند با تامین حداقل یکصد دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر افتتاح نمایند.

شرایط و مدارک لازم جهت افتتاح حساب قرضالحسنه ارزی

الف) اشخاص حقوقی

افتتاح حسابهای قرضالحسنه برای اشخاص حقوقی تابع شرایط افتتاح حساب خاص اشخاص حقوقی میباشد و مدارک مربوط از قبیل (شرکتنامه، اساسنامه، آگهی تاسیس روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات) جهت افتتاح مورد لزوم میباشد.

ب) اشخاص حقیقی

افتتاح حساب قرضالحسنه ارزی برای اشخاص حقیقی مستلزم ارایه مدارک و داشتن شرایط زیر میباشد:

1ـ ارایه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن.
2- ارایه اصل کارت ملی و تصویر پشت و رو آن.
3ـ حضور صاحب حساب و یا وکیل او همراه با وکالتنامه رسمی.
4ـ دو قطعه عکس (درصورت درخواست مشتری مبنی بر عکسدار نمودن دفترچه).
5ـ درخواست مکتوب متقاضی مبنی بر افتتاح حساب.

 درصورتیکه اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند کلیه مدارک و شرایط فوق برای تمامی شرکا الزامی است و میبایست برگه مربوط به حسابهای مشترک نیز توسط صاحبان حساب تکمیل و امضا گردد.
 مادر، پدر، جد پدری به موجب قانون مجاز به افتتاح این حساب با حق برداشت انحصاری نیز جهت افراد کمتر از سن قانونی میباشند.
خدمات قابل ارایه به حسابهای قرضالحسنه پسانداز ارزی و جاری ارزی
 دریافت/ ارسال حوالههای ارزی از/ به بانکهای داخل و خارج از کشور.
 انتقال وجوه ارزی به انواع حسابهای افراد حقیقی و حقوقی دیگر در شعبهای که نزد آن حساب دارند و یا شعب دیگر بانک انصار و سایر بانکها در داخل و خارج از کشور.
 دریافت وجوه نقدی از محل موجودی حساب توسط صاحب حساب و یا افراد دیگر بنا به درخواست صاحب حساب.
 واریز وجوه ارزی حاصل از اعتبارات یا بروات اسنادی صادراتی.
 تخفیف یا معافیت اینگونه سپردهگذاران از پرداخت برخی کارمزدهای خدمات بانکی.
 شرکت حسابهای پسانداز قرضالحسنه ارزی با حداقل موجودی 100 دلار در قرعهکشی حسابهای پسانداز.

توجه: جهت افتتاح حسابهای ارزی برای وزارتخانهها و سازمانهای دولتی رعایت دستورالعملها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط الزامی است.

به حسابهای قرضالحسنه جاری و پسانداز ارزی، سودی تعلق نمیگیرد.

بخش سوم
حسابهای سرمایهگذاری مدتدار ارزی

مدارک مورد نیاز برای افتتاح سپرده ارزی
الف) افتتاح این حساب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر دولتی) منفرداً و مشترکاٌ درصورتیکه منع قانونی نداشته باشند امکانپذیر است.
ب) چنانچه سپردهگذار نزد شعبه مورد نظر حساب نداشته باشد میبایست نسبت به تکمیل برگ قرارداد سپرده و ارایه درخواست سپردهگذاری اقدام و با اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی و تصاویر آنها (درصورتیکه سپرده مشترک باشد شرکا و شناسنامه آنها) در شعبه حاضر شود.

درصورتیکه سپردهگذار حساب دیگری در شعبه مورد نظر داشته باشد، جهت افتتاح حساب فقط نیاز به تکمیل برگ سپرده و ارایه درخواست سپردهگذار میباشد.
شرایط مورد نیاز برای افتتاح سپرده ارزی

الف) سپردههای ارزی مدتدار با حداقل 1000 دلار یا معادل آن به ارزهای معتبر دیگر قابل افتتاح میباشد. این سپردهها برای دورههای یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله افتتاح میگردد و در صورت تمایل سپردهگذار، قابل تمدید خواهد بود.

 نحوه احتساب سود سپرده ارزی

سود انواع سپردهها، بر اساس نرخ لایبور به علاوه مارجین مشخص (با توجه به مدت سپرده) محاسبه میشود نرخ لایبور روز سپردهگذاری، مبنای محاسبه نرخ سود سپرده قرار میگیرد و در صورتیکه سپرده قابل تمدید باشد، نرخ اولین روز دوره تمدید مبنای محاسبه نرخ سود دوره جدید قرار خواهد گرفت.
چنانچه سپرده صرف نظر از مدت سپردهگذاری پس از یک ماه باطل گردد، محاسبه سود متناسب با مدتی که سپرده نزد بانک بوده بر اساس نرخ لایبور یک ماهه منهای یک درصد محاسبه و به سپردهگذار پرداخت میگردد.
ویژگیهای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ارزی

 سپردههای ارزی بانک انصار به صورت قراردادی است که بین بانک و سپردهگذار منعقد میشود؛ این نوع سپرده ثابت و غیرفعال است بدین معنا که افزودن به مبلغ سپرده قبل از سررسید امکان نداشته و لزوماً می بایست سپرده جدیدی مفتوح گردد.
 واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجه از حسابهای دیگر بانک به این سپرده غیرممکن است.
 درصورتیکه سپردهگذار تمایل داشته باشد میتواند کل مبلغ سپرده را قبل از سررسید به صورت یکجا حواله نموده و یا نقداً به صورت اسکناس دریافت نماید.(با در نظر گرفتن مقدورات بانک)
 سود سپردههای ارزی متناسب با بازدهی بکارگیری این منابع به صورت ارزی یا ریالی به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ قابل واریز به اصل سپرده در سررسید به ارز.
ب ـ واریز در سررسید به حساب معرفی شده در قرارداد (حساب سپردهگذار یا شخص ثالث).
پ ـ قابل پرداخت به صورت نقدی در سررسید به سپردهگذار .
ت ـ قابل محاسبه به نرخ روز و پرداخت معادل ریالی آن به حساب سپردهگذار.
 برای ابطای سپرده، ارایه اصل برگ قرارداد سپرده و درخواست کتبی ابطال سپرده و کارت شناسایی معتبر الزامی است.
تسهیلات جانبی سپردههای ارزی
سپردهگذاران میتوانند قرارداد سپرده خود را به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی و یا ضمانتنامههای ارزی و ریالی و یا گشایش اعتبارات اسنادی در اختیار بانک قرار دهند و در حالی که سود سپرده خود را دریافت میکنند وثیقه لازم را نیز تامین نمایند.
نرخ لایبور
نرخ لایبور، نرخ سود سپردهگذاری بین گروه ویژهای از بانکها در لندن میباشد؛ این نرخ به طور روزانه برای ارزهای عمده تعیین میشود. نرخ لایبور برای دورههای متفاوت

نظر شما در مورد این صفحه