اعتبارات اسنادی صادراتي


بانک انصار در جهت کمک به توسعه صادرات کشور و صادرکنندگان ایرانی جهت حضور در بازارهای جهانی و تقویت موازنه بازرگانی کشور خدمات زیر را به صادرکنندگان کالا و خدمات ارایه مینماید.
الف ـ اعتبارات اسنادی صادراتی
ب ـ مشاورههای مورد نیاز صادرکنندگان
شرایط عمومی متقاضیان استفاده از تسهیلات برای امر صادرات
1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر و شرکتهای دولتی .
2ـ داشتن حساب ارزی یا ریالی در شعب بانک انصار.
3ـ توانایی انجام امور صادرات کالا و خدمات .

اعتبارات اسنادی صادراتی
صادرکنندگان بعد از مذاکرات لازم با خریداران کالا نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقدام و پروفرمای خود را به خریداران ارایه و خریدار پس از رعایت مقررات داخلی کشور مقصد نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع فروشنده ایرانی از طریق یکی از بانکهای معتبر خارجی اقدام مینماید. این بانک بعد از دریافت اعتبار اسنادی صادره اقدامات زیر را صورت میدهد.
1ـ بررسی وضعیت بانک گشاینده اعتبار.
2ـ ابلاغ اعتبار به ذینفع (فروشنده) و اعلام وصول اعتبار به کارگزار.
3ـ ابلاغ اصلاحیههای صادره بعدی به ذینفع.
4ـ ابلاغ نظریه فروشنده مبنی بر قبولی و یا عدم قبولی اعتبار یا اصلاحیههای صادره به کارگزار.
5ـ اخذ کارمزد مطابق با تعرفه خدمات ارزی بانک از خریدار یا فروشنده با توجه به شرایط اعتبار.
6ـ دریافت اسناد حمل مورد نیاز از صادرکننده کالا و خدمات.
7ـ بررسی اسناد و کنترل آن با شرایط اعتبار اسنادی و اعلام مغایرتهای احتمالی به فروشنده جهت رفع آن.
8ـ تنظیم دستورالعمل (شدول) بانک و ارسال اسناد حمل از طریق پست سریع به بانک کارگزار.
9ـ پیگیری و وصول مبلغ ارزی اسناد از کارگزار.
10ـ واریز وجه حاصل از صادرات به حساب ارزی صادرکننده در شعب بانک و یا بانکهای دیگر.
11ـ خرید ارزی حاصل از صادرات به نرخ روز و واریز ریالی آن به حساب صادرکننده در شعب بانک و بانکهای دیگر درصورت درخواست متقاضی.
12ـ صدور تاییدیه جهت مرکز توسعه صادرات ایران و یا وزارت بازرگانی درصورت درخواست متقاضی.

مهلت و شرایط اعتبار اسنادی
متقاضی میبایست دقیقا شرایط اعتبار اسنادی را با قرارداد و پروفرمای صادره کنترل نموده و درصورت مغایرت مراتب را جهت اصلاح اعتبار به این بانک اعلام نماید.
درصورت مطابقت اعتبار با شرایط قرارداد و پروفرما صادرکننده میبایست در مهلت زمانی مشخص شده در اعتبار، اسناد حمل و سایر اسناد مورد نیاز را تهیه و به شعبه ارزی بانک ارایه نماید.
درصورتیکه شرایط اعتبار اسنادی مورد قبول صادرکننده قرار نگیرد میبایست مراتب را به بانک اعلام تا عدم قبولی اعتبار به بانک کارگزار جهت اطلاع خریدار اعلام گردد.
بانک اسناد دریافتی را به همراه شدول تهیه شده به بانک کارگزار ارسال و بعد از دریافت وجه اسناد نسبت به واریز ارز و یا هم ارز ریالی (حسب درخواست) به حساب صادرکننده اقدام مینماید.

کارمزد خدمات ارایه شده
انجام امور زیر مشمول پرداخت کارمزد طبق تعرفه خدمات ارزی بانک میباشد.
1ـ ابلاغ اعتبار و اصلاحیههای مربوط به اعتبار اسنادی به ذینفع/ صادرکننده.
2ـ ابطال اعتبار.
3ـ معامله اسناد و پرداخت وجه اعتبار صادراتی.
4ـ ارسال اعتبار دریافتی حسب درخواست صادرکننده به سایر بانکها در داخل و خارج از کشور جهت ابلاغ اعتبار و یا معامله اسناد.
5ـ پوشش اعتبار اسنادی.

قوانین حاکم بر اعتبارات صادراتی
به منظور روشن شدن حدود وظایف و مسئولیتهای طرفین اعتبارات اسنادی و استفاده از مبانی حقوقی یکنواخت بین خریدار و فروشنده شرایط بازرگانی بینالمللی (اینکوترمز) و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) حاکم بوده مگر در اعتبار اسنادی شرایط خاص دیگری درج گردیده باشد.

صدور LETTER OF ASSIGNMENT 
در مواردی که صادرکننده کالا طبق شرایط اعتبار قادر به تهیه و صدور کالا نباشد، با ارایه درخواستی به بانک تقاضای صدور تاییدیه تفویض حقوق خود به تولید کننده یا فروشنده دیگری را از بانک نموده که این بانک پس از بررسی و اخذ کارمزدهای متعلقه نسبت به صدور LETTER OF ASSIGNMENT به نفع فروشنده دوم یا تولیدکننده اقدام مینماید. صادرکننده با صدور این تأییدیه، حقوق خود درخصوص کل یا بخشی از اعتبار را به دیگری انتقال میدهد.

تسهیلات صادراتی
این بانک مطابق دستورالعملهای صادره تسهیلات صادراتی قبل و بعد از صدور کالا را به شرح زیر به صادرکنندگان ارایه مینماید.
1ـ تسهیلات ریالی مورد نیاز قبل و بعد از صدور کالا.
2ـ تسهیلات ارزی.

نظر شما در مورد این صفحه