اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

بانک انصار در راستای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و به منظور تحقق بخشیدن به توسعه صادرات غیرنفتی به اعطای تسهیلات مالی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج .ا.ا. مبادرت میورزد.

انواع تسهیلات:
صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور می توانند از تسهیلات ارزی این بانک به منظور تامین مالی پروژه های خود با شرایط ذیل استفاده کنند:


مبلغ تسهیلات
مبلغ تسهیلات پرداختی ارزی متناسب خواهد بود با مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارایه شده به بانک (حداکثر تا 90 درصد مبلغ اعتبار) یا مبلغ قرارداد منعقده با کارفرمای خارجی(حداکثر تا 70درصد مبلغ قرارداد).
یادآوری مهم: تسهیلات مذکور پس از کسر مبالغ پیش پرداخت(حداقل معادل 15 درصد مبلغ قرارداد) و برمبنای نیازهای مالی پروژه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
 اعتبار اسنادی یا قرارداد ارایه شده باید معتبر و قابل قبول بانک باشد.
دوره استفاده از تسهیلات و نحوه پرداخت
مدت استفاده از تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن بر اساس برنامه زمانبندی اجرای پروژه (دوران ساخت و بهرهبرداری آزمایشی) و پرداختهای کارفرما به پیمانکار ایرانی تعیین و در قراردادهای تسهیلات درج خواهد شد؛ لیکن مدت این گونه قراردادها حداکثر از 8 سال (بر اساس منبع تامین تسهیلات) تجاوز نخواهد کرد.
یادآوری
بازپرداخت تسهیلات ارزی (اعم از اصل و سود) به ارز خواهد بود.


نرخ سود تسهیلات
 نرخ سود تسهیلات ریالی در بخش صادرات، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پیشبینی خواهد گردید.
 نرخ سود تسهیلات ارزی بر اساس منبع تسهیلات اعطایی و با توجه به نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین میگردد.

تضمین تسهیلات
به منظور حسن اجرای قرارداد یک یا ترکیبی از وثایق زیر، بنا به تشخیص بانک اخذ خواهد شد:

 • تضمین بانکی و اعتبارات اسنادی بانک‌های معتبر خارجی به نفع متقاضی ایرانی.
 • سپرده مدت‌دار ارزی.
 • ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا شرکت‌های بیمه معتبر داخلی و خارجی.
 •  اموال غیر منقول ارزنده شهری و سهلالبیع.
 • پوشش بیمهای داخلی یا بینالمللی.
 • سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
 •  صورت وضعیتهای تایید شده و بدهیهای قطعی دستگاههای اجرایی دولتی به متقاضی همراه تاییدیه ذینفع مبنی بر انتقال منافع متضمنه به بانک.
 • اسناد قابل وصول.
 • سفته معتبر مدیران شرکت.
 • هر نوع تضمین دیگری که برای بانک قابل قبول باشد.
  نکته: مبنای محاسبه وثایق ( درخصوص تسهیلات ارزی) نرخ روز در تاریخ انعقاد قرارداد به میزان اصل و سود سایر هزینههای مربوطه خواهد بود.
  نحوه مصرف تسهیلات
   تسهیلات ارزی جهت تامین هزینههای ارزی پروژه ماشین آلات، مصالح، مواد اولیه و خدماتی که از خارج از کشور میبایست تهیه یا تامین شوند واز طریق گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشند یا سازنده ماشینآلات و مواد اولیه و یا ارایه کننده خدمات میسر خواهد بود.


شرایط اعطای تسهیلات
برای استفاده از تسهیلات مذکور، متقاضی میبایست درخواست خود همراه با شرح فعالیتهای گذشته، طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی پروژه مورد نظر در کشور مقصد و مبلغ تسهیلات و بازپرداخت آن را به شعبه ارزی ارایه نماید شعبه پس از ارسال مدارک به واحدهای ذیربط و اطمینان کامل از موجه بودن طرح و اخذ تاییدیه ارکان اعتباری نسبت به پرداخت تسهیلات به مشتری اقدام مینماید.
اعمال نظارت بانک
از زمان پرداخت تسهیلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانک مجاز خواهد بود که بنا به تشخیص و مصلحت خود، بر نحوه استفاده از تسهیلات پرداختی نظارتهای لازم را به عمل آورد.
توضیحات
 بانک انصار به منظور حفظ منافع صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تاکید بر این نکته دارد که آنان حتیالامکان صادرات خود را به اتکای مدارک و اسناد معتبر بینالمللی از قبیل اعتبار اسنادی معتبر یا قرارداد معتبر و نظایر آن انجام دهند تا درصورت بروز اختلاف با کارفرمایان، به استناد آن مدارک بتواننددر محاکم بینالمللی احقاق حق نمایند.
 چنانچه متقاضی در قبال اعتبار اسنادی تقاضای استفاده از تسهیلات ارزی بانک را داشته باشد، لازم است که در متن اعتبار، نام بانک انصار به عنوان ابلاغ کننده و معامله کننده اسناد درج گردیده باشد.

 

 

 

نظر شما در مورد این صفحه