فیلم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مادر تخصصی کارکنان (تعاونی مصرف) مورخ 1394/03/21- بخش اول
 
فیلم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مادر تخصصی کارکنان (تعاونی مصرف) مورخ 1394/03/21- بخش دوم
 

گزارش تصویری عملکرد شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار (تعاونی مصرف و شرکتهای گروه )