پرداخت با شناسه 

امکان تعریف نمودن شناسه برای سپرده مشتری وجود دارد. این شناسه 17 رقم می باشد. پانزده رقم آن بر اساس سیاست مشتری تعریف می شود و دو رقم آن را بانک مشخص می نماید.

مشتریان با داشتن شناسه پرداخت، امکان پرداخت از طریق مراجعه به شعبه یا استفاده از کانال های بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک) را دارند. همچنین برای گزارش گیری، صاحب سپرده امکان گزارش گیری به تفکیک شناسه پرداخت واریزی را دارد.

در حال حاضر بسیاری از سازمان ها و شرکت ها از این امکان در بانک انصار استفاده می نمایند.