نرخ سود سپرده های بانکی

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

%10

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله

%15